സൂര്യന്‍


ഭൂമി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രഹതാരസഞ്ചയമായ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്‌ സൂര്യന്‍ എന്ന നക്ഷത്രം. ഏതാണ്ട് 13,92,000 കിലോമീറ്ററാണു് സൂര്യന്റെ വ്യാസം. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ആകെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 99.86 ശതമാനവും സൂര്യനിലാണ്‌; പിണ്ഡത്തിന്റെ ബാക്കിവരുന്ന ഭാഗം ഗ്രഹങ്ങള്‍, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍, ഉല്‍ക്കകള്‍, ധൂമകേതുക്കള്‍ ധൂളികള്‍ എന്നിവയിലാണ്‌. സൗരപിണ്ഡത്തിന്റെ നാലില്‍ മൂന്നുഭാഗവും ഹൈഡ്രജനാണ്‌, ബാക്കിയുള്ളതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഹീലിയവും രണ്ട് ശതമാനത്തില്‍ താഴെയേ ഇരുമ്പ്, ഓക്സിജന്‍, കാര്‍ബണ്‍, നിയോണ്‍ എന്നിവയടക്കമുള്ള മറ്റ് മൂലകങ്ങള്‍ വരുന്നുള്ളൂ.

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന വിസരണം മൂലം സൂര്യന്‍ മഞ്ഞനിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും സൂര്യന്റെ യഥാര്‍ത്ഥനിറം വെള്ളയാണ്‌. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്പെക്ട്രല്‍ വര്‍ഗ്ഗീകരണമനുസരിച്ച് സൂര്യനെ G2V എന്ന സ്പെക്ട്രല്‍ ക്ലാസിലാണ്‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതുപ്രകാരം സൂര്യനെ ഒരു മഞ്ഞ നക്ഷത്രമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സൂര്യന്റെ വികിരണങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ദൃശ്യവര്‍ണ്ണരാജിയിലെ മഞ്ഞ-പച്ച എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള വികിരണങ്ങളായതിനാലാണിത്.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...