ഫ്രീഡ്രിക്ക് വില്‍ഹെം നീച്ചപത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജര്‍മ്മന്‍ തത്ത്വചിന്തകനും ക്ലാസ്സിക്കല്‍ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയിരുന്നു ഫ്രീഡ്രിക്ക് വില്‍ഹെം നീച്ച. മതം, സന്മാര്‍ഗം, സംസ്കാരം, തത്ത്വചിന്ത, ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷാശൈലിയില്‍, അലങ്കാരങ്ങളും ആപ്തവാക്യങ്ങളും നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള്‍. നീച്ചയുടെ ശൈലിയും, സത്യത്തിന്റെ മൂല്യത്തേയും വസ്തുനിഷ്ടതയേയും കുറിച്ച് മൗലിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ചിന്തയും, വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടേറെ ആനുഷംഗികരചനകള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്തു.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...