നായമനുഷ്യന്‍ ഇണക്കി വളര്‍ത്തുന്ന ഒരു ഓമനമൃഗമാണ് നായ. ചെന്നായയുടെ ഉപജാതിയും(Subspecies) സസ്തനികളിലെ കാനിഡെ കുടുംബത്തിലെയും കാര്‍ണിവോറ ഓര്‍ഡറിലെയും അംഗങ്ങളുമാണ്‌ നായ്ക്കള്‍. ഇവ മനുഷ്യനുമായി വളരെയേറെ ഇണങ്ങുന്നു. മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി ഇണക്കി വളര്‍ത്താന്‍ ആരംഭിച്ച ജീവിയും നായയാണ്. ഇന്ന് കാവലിനും മറ്റുപലവിധ ജോലികള്‍ക്കും മനുഷ്യന് കൂട്ടിനുമായി (Companian animal) നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് എണ്ണൂറിലധികം നായ് ജനുസ്സുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ഏറ്റവും ചെറിയ ജനുസ്സായ ചിഹ്വാഹ മുതല്‍ ഏറ്റവും വലിയ ജനുസ്സുകളായ ഐറിഷ് വുള്‍ഫ്ഹൗന്‍ഡും ഗ്രേറ്റ് ഡേനും വരെ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.